X-Men Origins Wolverine(2009) 金刚狼_中文字幕下载

◎译  名 金刚狼/变种特攻:狼人外传(港)/X战警:金钢狼(台)/X战警前传:金刚狼
◎片  名 X-Men Origins Wolverine
◎年  代 2009
◎国  家 美国
◎类  别 动作/科幻/惊悚/幻想
◎语  言 英语
◎字  幕 N/A
◎IMDB评分 6.8/[......]

阅读全文...