Sunshine(2007) 太阳浩劫_中文字幕下载

◎译  名 太阳浩劫/太阳危机/拯救阳光/太阳倒数
◎片  名 Sunshine/ Sunshine: Alerta solar
◎年  代 2007
◎国  家 英国/美国
◎类  别 冒险/惊悚/科幻
◎语  言 英语
◎上映日期 2007年4月5日 英国
◎IMDB[......]

阅读全文...